Aluminium | Alu Flachstangen gepresst (EN AW - 1350A | 2007 | 6060 | 6082 - 6 x 2 mm bis 25 x 20 mm)

EN AW-
EN AW-
alte Bezeichnung
Lieferzustände
Abm. mm a x b
1350A
E Al99,5 (A)
E-Al
H14 / H16 / H18
2007
Al Cu4 Pb Mg Mn
Al Cu Mg Pb
T4 (F37)
6060
Al Mg Si
Al Mg Si0,5
T66 (F22)
6082
Al Si1 Mg Mn
Al Mg Si1
T6 (F28)
6 x 2     /  
6 x 4   /    
8 x 2     /  
8 x 3     /  
8 x 4     /  
8 x 5     /  
8 x 6     /  
10 x 2     /  
10 x 3   / /  
10 x 4   / /  
10 x 5   / /  
10 x 6   / / /
10 x 8   / / /
12 x 2     /  
12 x 3     /  
12 x 4   / /  
12 x 5   / /  
12 x 6   / /  
12 x 8   / /  
12 x 10   / /  
15 x 2     /  
15 x 3     / /
15 x 4     / /
15 x 5   / / /
15 x 6   / /  
15 x 8   / /  
15 x 10   / /  
15 x 12   / /  
20 x 2     /  
20 x 3     /  
20 x 4     /  
20 x 5   / /  
20 x 6   / / /
20 x 8   / / /
20 x 10   / / /
20 x 12   / / /
20 x 15   / / /
25 x 2     /  
25 x 3     /  
25 x 4     /  
25 x 5   / /  
25 x 6   / /  
25 x 8   / /  
25 x 10   / / /
25 x 12   / / /
25 x 15   / / /
25 x 20   / / /
EN AW-
EN AW-
alte Bezeichnung
Lieferzustände
Abm. mm a x b
1350A
E Al99,5 (A)
E-Al
H14 / H16 / H18
2007
Al Cu4 Pb Mg Mn
Al Cu Mg Pb
T4 (F37)
6060
Al Mg Si
Al Mg Si0,5
T66 (F22)
6082
Al Si1 Mg Mn
Al Mg Si1
T6 (F28)

Aluminium | Alu Flachstangen gepresst (EN AW - 1350A | 2007 | 6060 | 6082 - 30 x 2 mm bis 45 x 30 mm)

EN AW-
EN AW-
alte Bezeichnung
Lieferzustände
Abm. mm a x b
1350A
E Al99,5 (A)
E-Al
H14 / H16 / H18
2007
Al Cu4 Pb Mg Mn
Al Cu Mg Pb
T4 (F37)
6060
Al Mg Si
Al Mg Si0,5
T66 (F22)
6082
Al Si1 Mg Mn
Al Mg Si1
T6 (F28)
30 x 2     /  
30 x 3     /  
30 x 4   / /  
30 x 5 / / / /
30 x 6   / /  
30 x 8   / / /
30 x 10 / / / /
30 x 12   / / /
30 x 15   / / /
30 x 20   / / /
30 x 25   / / /
35 x 2     /  
35 x 3     /  
35 x 4     /  
35 x 5     /  
35 x 6     /  
35 x 8     /  
35 x 10   / /  
35 x 12   / /  
35 x 15   / /  
35 x 20   / /  
35 x 25   / /  
40 x 2     /  
40 x 3     /  
40 x 4   / /  
40 x 5 / / / /
40 x 6   / / /
40 x 8   / / /
40 x 10 / / / /
40 x 12   / / /
40 x 15   / / /
40 x 20   / / /
40 x 25   / / /
40 x 30   / / /
45 x 4     /  
45 x 5     /  
45 x 6     /  
45 x 8     /  
45 x 10   / / /
45 x 15   / / /
45 x 20   / / /
45 x 25   / / /
45 x 30   / /  
EN AW-
EN AW-
alte Bezeichnung
Lieferzustände
Abm. mm a x b
1350A
E Al99,5 (A)
E-Al
H14 / H16 / H18
2007
Al Cu4 Pb Mg Mn
Al Cu Mg Pb
T4 (F37)
6060
Al Mg Si
Al Mg Si0,5
T66 (F22)
6082
Al Si1 Mg Mn
Al Mg Si1
T6 (F28)

Aluminium | Alu Flachstangen gepresst (EN AW - 1350A | 2007 | 6060 | 6082 - 50 x 2 mm bis 70 x 60 mm)

EN AW-
EN AW-
alte Bezeichnung
Lieferzustände
Abm. mm a x b
1350A
E Al99,5 (A)
E-Al
H14 / H16 / H18
2007
Al Cu4 Pb Mg Mn
Al Cu Mg Pb
T4 (F37)
6060
Al Mg Si
Al Mg Si0,5
T66 (F22)
6082
Al Si1 Mg Mn
Al Mg Si1
T6 (F28)
50 x 2     /  
50 x 3     /  
50 x 4   / /  
50 x 5 / / / /
50 x 6   / / /
50 x 8   / / /
50 x 10 / / / /
50 x 12   / / /
50 x 15   / / /
50 x 20   / / /
50 x 25   / / /
50 x 30   / / /
50 x 35   / / /
50 x 40   / / /
60 x 2     /  
60 x 3     /  
60 x 4     /  
60 x 5   / / /
60 x 6   / / /
60 x 8   / / /
60 x 10 / / / /
60 x 12   / / /
60 x 15   / / /
60 x 20   / / /
60 x 25   / / /
60 x 30   / / /
60 x 35   / / /
60 x 40   / / /
60 x 50   / / /
70 x 3     /  
70 x 4     /  
70 x 5     /  
70 x 6     /  
70 x 8   / /  
70 x 10   / / /
70 x 12   / /  
70 x 15   / / /
70 x 20   / / /
70 x 25   / / /
70 x 30   / / /
70 x 40   / / /
70 x 50   /   /
70 x 60       /
EN AW-
EN AW-
alte Bezeichnung
Lieferzustände
Abm. mm a x b
1350A
E Al99,5 (A)
E-Al
H14 / H16 / H18
2007
Al Cu4 Pb Mg Mn
Al Cu Mg Pb
T4 (F37)
6060
Al Mg Si
Al Mg Si0,5
T66 (F22)
6082
Al Si1 Mg Mn
Al Mg Si1
T6 (F28)

Aluminium | Alu Flachstangen gepresst (EN AW - 1350A | 2007 | 6060 | 6082 - 80 x 2 mm bis 110 x 10 mm)

EN AW-
EN AW-
alte Bezeichnung
Lieferzustände
Abm. mm a x b
1350A
E Al99,5 (A)
E-Al
H14 / H16 / H18
2007
Al Cu4 Pb Mg Mn
Al Cu Mg Pb
T4 (F37)
6060
Al Mg Si
Al Mg Si0,5
T66 (F22)
6082
Al Si1 Mg Mn
Al Mg Si1
T6 (F28)
80 x 2     /  
80 x 3     /  
80 x 4     /  
80 x 5   / /  
80 x 6   / /  
80 x 8   / / /
80 x 10 / / / /
80 x 12   / / /
80 x 15   / / /
80 x 20   / / /
80 x 25   / / /
80 x 30   / / /
80 x 35       /
80 x 40   / / /
80 x 50   / / /
80 x 60   / / /
90 x 5     /  
90 x 8     /  
90 x 10 / / /  
90 x 12     /  
90 x 15   / /  
90 x 20   / /  
90 x 25   /    
90 x 30   /    
90 x 40   / /  
90 x 50   /    
90 x 60   /    
100 x 3     /  
100 x 4     /  
100 x 5   / /  
100 x 6   / /  
100 x 8   / / /
100 x 10 / / / /
100 x 12   / / /
100 x 15   / / /
100 x 20   / / /
100 x 25   / / /
100 x 30   / / /
100 x 35   / / /
100 x 40   / / /
100 x 50   / / /
100 x 60   /   /
100 x 80   /    
110 x 10     /  
EN AW-
EN AW-
alte Bezeichnung
Lieferzustände
Abm. mm a x b
1350A
E Al99,5 (A)
E-Al
H14 / H16 / H18
2007
Al Cu4 Pb Mg Mn
Al Cu Mg Pb
T4 (F37)
6060
Al Mg Si
Al Mg Si0,5
T66 (F22)
6082
Al Si1 Mg Mn
Al Mg Si1
T6 (F28)

Aluminium | Alu Flachstangen gepresst (EN AW - 1350A | 2007 | 6060 | 6082 - 120 x 5 mm bis 200 x 20 mm)

EN AW-
EN AW-
alte Bezeichnung
Lieferzustände
Abm. mm a x b
1350A
E Al99,5 (A)
E-Al
H14 / H16 / H18
2007
Al Cu4 Pb Mg Mn
Al Cu Mg Pb
T4 (F37)
6060
Al Mg Si
Al Mg Si0,5
T66 (F22)
6082
Al Si1 Mg Mn
Al Mg Si1
T6 (F28)
120 x 5     /  
120 x 6     /  
120 x 8     /  
120 x 10   / / /
120 x 12   / / /
120 x 15   / / /
120 x 20   / / /
120 x 25   / / /
120 x 30   / / /
120 x 40   / / /
120 x 50   /   /
120 x 60   /   /
130 x 5     /  
130 x 10     /  
130 x 15     /  
130 x 20     /  
130 x 30     /  
140 x 10   / /  
140 x 15     /  
140 x 20     /  
150 x 5     /  
150 x 8     /  
150 x 10   / / /
150 x 12     /  
150 x 15   / / /
150 x 20   / / /
150 x 25   / /  
150 x 30   /   /
150 x 40   /   /
150 x 50   /    
160 x 5     /  
160 x 10 /      
160 x 15     /  
180 x 10     /  
200 x 5     /  
200 x 8     /  
200 x 10   / /  
200 x 15   / /  
200 x 20   / / /
EN AW-
EN AW-
alte Bezeichnung
Lieferzustände
Abm. mm a x b
1350A
E Al99,5 (A)
E-Al
H14 / H16 / H18
2007
Al Cu4 Pb Mg Mn
Al Cu Mg Pb
T4 (F37)
6060
Al Mg Si
Al Mg Si0,5
T66 (F22)
6082
Al Si1 Mg Mn
Al Mg Si1
T6 (F28)